Free French and Moland!

Hjem

Andre drapsmenn utpekte

Informasjon nedenfor kom UD i hende ved en representant fra Den norske ambassaden i Angola da vedkommende var i Kisangani. Vedkommende ble fortalt av en troverdig kilde historien som dere finner i brevs form nedenfor. Kildens navn og stilling i en internasjonal organisasjon kan ikke trykkes her grunnet sikkerheten til vedkommende. Informasjonen ble skrevet på fransk. Den er enda ikke oversatt av en offisielt godkjent oversetter, men av en person ved ambassaden i Angola. Det kan derfor forekomme feil. Vi vil få brevet også oversatt av en godkjent oversetter. Men det er ikke klart enda. Vi trykker derfor både den norske og den franske varianten som vi har i hende nå. Vi har navnet på representanten fra UD som mottok denne informasjonen men holder det også unna offentligheten. Advokat Furuholmen mottok denne informasjon over mail i går.
Tekstene er trykket akkurat slik vi har mottatt dem. (Nederst ligger oversettelse til norsk av Knut Sparre.)

Norsk:

"Onsdag 14. oktober 2009
En troverdig kontakt kontaktet meg for å gi en informasjon angjeldende de to norske som er anklaget for drap på deres sjåfør og gitt dødsdom i Kisangani. Historien er som følger:
I midten av september, i det militære fengselet i Kisangani var en fengslet militær vitne til en diskusjon mellom tre andre militære som var arrestert for andre saker. De beklaget seg over at de hadde mislykkes i et angrep (ambush) som hadde til hensikt å rane penger fra to utlendinger. De to utlendingene var de to nordmennene som er nevnt over som hadde ankommet Kisangani i begynnelsen av april 2009 for å evaluere risikoen for en reiseoperatør. De kontaktet deres sjåfør og bedt ham om å ta ansvar for (provide for) sikkerheten i Kisangani og Haut-Uélé.
Sjåføren informerte straks en venn som er militær og sammen bestemte de seg for å snakke med 5 andre militære for å planlegge et angrep med tanke på å rane penger fra utlendingene. Basert på planene som ble lagt ventet 6 militære på signal fra sjåføren (avreisedag og sted) for å gjennomføre sin operasjon. På steder for gjennomførte angrep, i løpet av april, begynte de militære å skyte for å skremme utlendingene og en "tapt kule" drepte sjåføren. De militære rømte straks fra stedet, og, under flukten, fortalte de en lokal bonde, som senere informerte politiet, at de to utlendingene hadde drept sin sjåfør.
På det nåværende tidspunkt venter de to nordmennene på å bli overflyttet til Kinshasa. Av de 6 impliserte militære, er fire fengslet i Kisangani fengsel, mens to andre er fengslet på hemmelig sted av sikkerhetsmyndighetene (ANR)
 
Fredag 16. oktober 2009
I tråd med informasjonen gitt onsdag 14.oktober 2009 vedrørende de to nordmennene som er fengslet for mordet på sin kongolesiske sjåfør, har min kontakt gitt meg navnet på to av de seks militære fra Kisangani
som har deltatt i angrepet. Den ansvarlige for angrepet er "underløytnant" Bayilogande og hans underordnede sersjant Amuli Michel. Disse to militære er i øyeblikket i militærfengselet i Kisangani på bakgrunn av andre saker. De var i militærpolitiets battaljon for 7.nde militærregionen i Kisangani da de planla et angrep i samarbeid med den drepte sjåføren."
 

Fransk:

"Mercredi 14 Octobre 2009
Un contact crédible me contacte pour me donner une information
concernant les 2 norvégiens accuses d’assassinat de leur chauffeur et
condamnes a Kisangani a la peine capitale.
L’histoire est la suivante :
A la mi-septembre, dans les cachots militaires de Kisangani, un détenu
militaire a été témoin d’une discussion entre 3 autres militaires
détenus pour d’autres affaires qui se reprochaient d’avoir rate une
embuscade pour voler l’argent de 2 étrangers.
Les deux étrangers sont les norvégiens cités ci-dessus qui a peine
arrivés a Kisangani, début avril 2009, pour une mission d’évaluation
de risque pour une agence de voyage, ont contacté leur chauffeur et
lui ont demandé de faire un point de sécurité dans la région de
Kisangani et de Haut-Uélé.
Aussitôt le chauffeur a informé un ami qui est militaire et ensemble
ont décidé d’en parler a 5 autres militaires pour projeter de tendre
une embuscade afin de voler l’argent des expatriés.
La préparation de l’embuscade faite, ces 6 militaires attendaient le
signal du chauffeur (jour de départ et lieu) pour faire leur
opération.
Sur les lieux de l’embuscade faite, courant avril, les militaires ont
commencé à tirer pour faire peur aux étrangers et une balle perdue a
tuée le chauffeur.
Aussitôt, ces militaires se sont enfuis, et, en fuyant, sur leur
chemin, ils ont dénoncé les deux expatriés d’avoir tué leur chauffeur
a un paysan qui a avisé la police.
Actuellement, les deux norvégiens sont en attente d’être transféré à
Kinshasa. Sur les 6 militaires impliqués, 4 sont détenus a la prison
de Kisangani et les 2 derniers sont détenus dans un cachot secret de
l’ANR. (Agence Nationale de Renseignement.)
 
Vendredi 16 Octobre 2009
Suite a l’information donnée mercredi 14 Octobre 2009 concernant les 2 norvégiens détenus pour assassinat d’un chauffeur congolais a
Kisangani, le contact me donne les noms de deux militaires sur les six
qui ont tendu l’embuscade.
Le responsable de la mise en place de l’embuscade est le Sous
Lieutenant BAYILOGANDE et son adjoint le Sergent AMULI Michel.
Ces deux militaires sont actuellement dans les cachotes militaires de
Kisangani pour d’autres affaires.
Ils faisaient parti du Bataillon de la Police Militaire de la 7ieme
Région Militaire à Kisangani quand ils ont projeté de tendre une
embuscade en collaboration avec le chauffeur tué."

FN-RAPPORTEN som dere finner over har blitt oversatt fra fransk til norsk også av Knut Sparre som har undervist i fransk i mange år. Vi har derfor lagt inn hans oversettelse i tillegg til den andre i tilfelle noen av våre lesere er interesserte.

 

Knut Sparres oversettelse av FN-rapporten:

14.10.2009:

”Historien er som følger: Medio september, i militærfengslet i Kisangani, har en fengslet militær vært vitne til en diskusjon mellom tre andre militære (som var fengslet på grunn av andre forhold) som bebreidet hverandre at de hadde mislykkes i et bakholdsangrep [overfall] for å stjele penger fra to utlendinger.

De to utlendinger er de nordmennene som er nevnt ovenfor som, straks de var ankommet til Kisangani primo april 2009 med det oppdrag å vurdere hvilken risiko et reisebyrå ville møte, hadde kontaktet sin sjåfør og bedt ham sørge for sikkerhetsforanstaltninger i Kisangani- og Haut-Uélé-regionen. Sjåføren varslet straks en venn som er militær, og sammen ble de enige om å snakke med fem andre militære for å planlegge et bakholdsangrep for å stjele pengene fra utlendingene. Da forberedelsen til bakholdsangrepet var gjort, ventet disse seks militære på signalet [anvisningen] fra sjåføren (om dag og sted) for å gjennomføre sitt foretak. Etter at de var på plass på stedet for bakholdsangrepet, begynte de militære å skyte for å skremme utlendingene, og en streifkule drepte sjåføren. De militære flyktet straks, og under flukten meldte de på veien til en bonde at de to utlendinger hadde drept sin sjåfør, og denne [dvs bonden] varslet politiet.

For øyeblikket venter de to nordmennene på å bli overflyttet til Kinshasa.Av de seks impliserte militære, sitter fire arrestert i fengslet i Kisangani og de to andre er i varetekt i et hemmelig fengsel tilhørende ANR (Den Nasjonale Etterretningstjenesten).

16.10.2009:

Fortsettelse av opplysningene gitt onsdag 14. oktober 2009 angående de to nordmennene som er fengslet i Kisangani for mordet på en kongolesisk sjåfør.Min kontakt har gitt meg navnene på de to av de seks militære som foretok bakholdsangrepet.Den ansvarlige for iscenesettelsen av bakholdsoverfallet er fenrik (underløytnant) BAYILOGANDE og hans adjutant sersjant AMULI Michel.Disse to militære er for tiden i det militære fengsel i Kisangani på grunn av andre forhold.De var med i militærpolitiets bataljon i Kisanganis 7. militærdistrikt da de planla et bakholdsoverfall i samarbeid med den drepte sjåføren.”

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk